Betingelser

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser version 2.2

Nedenstående almindelige forretningsbetingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for samhandel med Linux-Hus.dk og er gældende i det omfang, en eller flere bestemmelser ikke er særskilt bekræftet af Linux-Hus.dk

Indhold
1.x Abonnement m.v.
2.x Særligt for Domæner
3.x Særligt for Hosted Server
4.x Særligt for Programmeringsopgaver
5.x Generelt
6.x Værneting

Abonnement m.v.
1.1
Linux-Hus webhotel er en præsentationsplads for både erhvervsdrivende og privatpersoner.

1.2
Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet. Der må ikke forefindes pornografisk materiale, materiale med ekstreme politiske synspunkter eller andet kontroversielt materiale.
Linux-Hus forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om materiale har en sådan kontroversiel karakter, at Linux-Hus kan ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel. Ved en sådan ophævelse ifalder Linux-Hus ikke overfor kunden erstatningsansvar af nogen art herunder driftstab.
Kunden må ikke benytte sit abonnement hos Linux-Hus til at udsende SPAM fra, som beskrevet i Markedsføringslovens §6a. Såfremt Linux-Hus konstaterer at kunden har udsendt SPAM, kan Linux-Hus ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel, og stille kunden erstatningsansvarlig overfor Linux-Hus for eventuelle tab og sagsanlæg som følge deraf.

1.3
Hos Linux-Hus er der som udgangspunkt fri trafik, hvilket betyder at der ikke betales en afgift for mængden af data til og fra Linux-Hus webhoteller. Dog forudsættes en normal trafikafvikling, der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder.
Det er ikke tilladt at placere filarkiver indeholdende programmer, videofiler og lydfiler (mp3, jpg, zip mv.) til fri download.
Linux-Hus anbefaler sine kunder at teste egne applikationer og scripts, inden de aktiveres på webhotellet. Scripts og applikationer må ikke belaste serverens ressourcer.
Linux-Hus forbeholder sig ret til ved overtrædelse af ovennævnte at lukke webhotellet uden varsel og opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. Eventuel resterende, forudbetalt abonnement refunderes ikke. Linux-Hus forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om overtrædelse har fundet sted eller ej.

1.4a
Opsigelse af abonnement: Forbrugere/privatkunder Linux-Hus fakturerer abonnementet forud for en periode på 3, 6 eller 12 måneder. Abonnementet fornyes automatisk for en ny, identisk periode, med mindre Linux-Hus har modtaget en gyldig opsigelse fra forbrugeren senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Forbrugeren kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Hvis aftalen bliver automatisk fornyet for en ny, identisk periode, kan forbrugeren opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Har forbrugeren på tidspunktet for opsigelsen betalt for en periode, som ligger efter tidspunktet for aftalens ophør ifølge opsigelsen, vil Linux-Hus straks betale vederlaget for denne periode tilbage til forbrugeren.

1.4b
Opsigelse af abonnement: Erhvervskunder Linux-Hus fakturerer abonnementet forud for den aftalte periode (normalt 3, 6 eller 12 måneder ad gangen). Abonnementet er uopsigelig i igangværende abonnementsperioden. Abonnementet fornyes automatisk for en ny identisk periode, med mindre Linux-Hus har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode.

1.5
Opsigelsen kan kun ske via Linux-Hus Kundecenter under anvendelse af den dernævnte fremgangsmåde. Dog kan opsigelse tillige ske skriftligt via en opsigelsesformular på papir, med en juridisk gyldig underskrift. Opsigelsen kan ikke ske via e-mail.

1.6
Linux-Hus forbeholder sig ret til at ophæve et igangværende abonnement, uden at kunden nødvendigvis har krænket nærværende forretningsbetingelser. I så fald refunderer Linux-Hus den resterende del af det forudbetalte abonnement til kunden.

1.7
Linux-Hus tilstræber adgang til og fra webhotellet 24 timer i døgnet. Linux-Hus forbeholder sig dog ret til driftsstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet mv. Linux-Hus tilstræber at varsle sådanne driftsstop.

1.8
Linux-Hus er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere, ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disse retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader samt indirekte tab. Linux-Hus erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

1.9
For abonnementer der inkluderer klient software, herunder Hosted Exchange, som kunden har erhvervet fra Linux-Hus, er kunden forpligtet til at afinstallere denne software ved ophør af abonnement.

1.10
For Remote Backup abonnementer, er kunden forpligtet til at installere denne backup software på den eller de maskiner som der skal tages backup af. Det er kundens ansvar at konfigurere og sikre at backupjobs inkluderer de filer/mapper der ønskes backup af. Såfremt kunden konfigurere backupjobs med eget krypteringspassword, er kunden selv ansvarlig for at dette krypteringspassword opbevares forsvarligt og sikkert. Mistes dette krypteringspassword vil hverken kunden eller Linux-Hus være istand til at reetablere data

1.11
Generelt for løsninger hvor kunden har, eller har haft, mulighed for installation eller upload af software (eks. ved Hosted Server eller Hosted Desktop løsninger), er kunden i alle henseender ansvarlig for lovligheden af det installerede software. Da Linux-Hus viderelicenserer et bredt udvalg af produkter fra Microsoft og dermed helt eller delvist kan ansvarligholdes for kundes brug af Microsoft software gælder endvidere følgende skærpede krav: Kunden forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende "Microsoft Licensing Services Provider Use Rights" samt de gældende Microsoft END User License Terms. Såfremt software er installeret på kundens server er det alene kundens ansvar, at dokumentere licensejerskab overfor Microsoft og andre softwareproducenter. Linux-Hus kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for kundens manglende licensering. Såfremt Linux-Hus direkte eller indirekte pådrages omkostninger, skader eller tab som følge af kundens brud på licensregler overfor Microsoft eller andre softwareproducenter, holdes kunden forholdsmæssigt ansvarlig for de samlede omkostninger, inkl. omkostninger til softwarerevision.
Særligt for Domæner

2.1
Linux-Hus tilstræber at igangsætte registreringsprocessen inden for 1-2 arbejdsdage efter det aftalte registreringsgebyr er registreret modtaget hos Linux-Hus.
Linux-Hus er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere, ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disse retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader samt indirekte tab. Linux-Hus erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år.
Kunden er forpligtet til 8 dage efter bestilling at kontrollere at registreringen har fundet sted ved hjælp af Linux-Hus domænetester og herefter straks underrette Linux-Hus, såfremt registrering ikke er sket.

2.2
Domæner registreres efter først-til-mølle princippet. Linux-Hus kan således ikke gøres ansvarligt, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand.

2.3
Linux-Hus stiller sin domænetester til rådighed for kundens undersøgelse af, om et domænenavn er ledigt. Linux-Hus indestår ikke for, at et domænenavn, der er blevet accepteret af domænetesteren, rent faktisk kan registreres.

2.4
Domænenavnet registreres til Linux-Hus's navneserver, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

2.5
Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. Linux-Hus vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er søgt foretaget. Såfremt Linux-Hus selv foretager fejlbestilling af et domænenavn, vil Linux-Hus enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af andet domænenavn.

2.6
Kunden er selv ansvarlig for, at et domænenavn ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle ret. Idet registreringsprocessen foregår automatisk, kan Linux-Hus ikke gøres ansvarlig for tredjemands tab herved.

2.7
Registrering af et .dk-domænenavn indebærer betaling af et årligt gebyr, der fast-sættes af DK-Hostmaster. Ved registrering af et nyt domæne via Linux-Hus er første års afgift til DK-Hostmaster inkluderet i prisen. Kunden vil efter et år modtage en opkrævning på årsgebyr direkte fra DK-Hostmaster. Manglende rettidig betaling af dette årsgebyr kan medføre, at registreringen slettes. Der gives ikke refundering af registreringsgebyr eller årsafgift ved kundens evt. manglende aktivering af .DK domæne.
Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk

2.8
For andre domænenavne end .dk-navne (eksempelvis .com, .net, .org, .as, .nu osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler. På disse domæner faktureres årsafgiften af Linux-Hus. Manglende betaling af årsafgift medfører sletning af domænet uden varsel.

2.9
Linux-Hus forbeholder sig ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr, såfremt kunden ønsker annullering af allerede igangsat redelegering (flytning af domæne fra anden udbyder til Linux-Hus), som ikke kan gennemføres på grund af manglende oplysninger eller dokumentation fra kunden.

2.10
Linux-Hus tilbyder registrering af .dk, .com og .net domæner indholdende specielle tegn som æ, ø og å. Registreringen sker i henhold til gældende regler fra DK-Hostmaster, ICANN og Verisign. Registrering af .SE domæner sker i henhold til .SE regler. Linux-Hus kan ligeledes ikke garantere for fuld funktionalitet på domæner indholdende specielle tegn.

Særligt for Hosted Server 3.1
Hosted Server omfatter både Virtual server(server lejet af Linux-Hus på delt hardware), Dedikeret server(server lejet af Linux-Hus) og Servercamp (kundens eget hardware + software) samt WebShop-server (server lejet af Linux-Hus).

3.2
Linux-Hus er ansvarlig for serverdrift finder sted i sikre omgivelser. Serveren placeres i et aflåst og højt sikret datacenter med tyverialarm, automatisk brandslukningsanlæg (Inergen), aircondition der sikrer konstant temperatur samt nødstrømsanlæg bestående af UPS og diesel-generator. Kun ganske få betroede Linux-Hus medarbejdere har adgang til datacenteret. Linux-Hus er ligeledes ansvarlig for drift på backbone, firewall, routere samt forbindelsen til Internettet. Linux-Hus bestræber en oppetid på 99.98% på backbone samt internetforbindelse. Linux-Hus har tavsheds pligt med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, herunder data på kundens server og andre informationer vedrørende serveren og dens drift.

3.3
Kunden tager i alle henseender det fulde ansvar for selve serverens drift og de problemer den kan give, medmindre andet specifikt er aftalt med Linux-Hus. Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden accepterer at der aldrig kan tillægges Linux-Hus eller nogen af Linux-Hus’s medarbejdere, nogen skyld for ovenstående. Kunden har ligeledes selv det fulde ansvar for software installeret på serveren. Kunden er ligeledes ansvarlig for at softwaren ikke er piratkopi, men lovlig og registreret. Se pkt. 1.10. Kunden iagttager tavshed med hensyn til de forhold, hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet af Linux-Hus. Eksempler på dette kan være serverens opsætning, evt. sikkerhedsproblemer og lige. Tavshedspligten ophører ikke ved evt. opsigelse af abonnement hos Linux-Hus.

3.4
Specielt for Virtual Server (server lejet på delt hardware) Virtual Server oprettes på delt hardware hvor der tildeles en aftalt mængde resourcer (CPU/Ram/disk). Linux-Hus leverer serveren installeret med det ønskede operativsystem Solaris, FreeBSD, Oracle Linux eller CentOS. Ønskes installation og opsætning yderligere software aftales dette særskilt med Linux-Hus. I tilfælde af hardware problemer er Linux-Hus ansvarlig for at få udskiftet den defekte del. Fejlfinding/fejlretning påbegyndes i løbet af 1 time inden for normale åbningstider. Udenfor normale åbningstider påbegyndes fejlfinding/fejlretning i løbet af 5 timer. Linux-Hus forsikrer alt hardware. Kunden bør selv etablere en passende driftstabforsikring hvis dette ønskes.

3.5
Specielt for Dedikeret server (server lejet af Linux-Hus) Linux-Hus leverer serveren installeret med Solaris, FreeBSD, Oracle Linux operativsystem efter kundens ønske. Ønskes installation og opsætning yderligere software aftales dette særskilt med Linux-Hus. I tilfælde af hardware problemer er Linux-Hus ansvarlig for at få udskiftet den defekte del. Fejlfinding/fejlretning påbegyndes i løbet af 1 time inden for normale åbningstider. Udenfor normale åbningstider påbegyndes fejlfinding/fejlretning i løbet af 5 timer. Kunden har ingen omkostninger i forbindelse med skiftning af defekt hardware lejet af Linux-Hus. I tilfælde hvor en kunde har fået speciel designet en hardware løsning – med eks. specielle store diske, specielle RAID controllere mv. kan Linux-Hus ikke garantere at ovenstående reaktionstider kan overholdes grundet specielle hardware dele ikke findes på eget reservedelslager. Linux-Hus forsikrer alt hardware. Kunden bør selv etablere en passende driftstabforsikring hvis dette ønskes.

3.6
Specielt for WebShop server (server lejet af Linux-Hus) Linux-Hus leverer serveren installeret med Linux operativsystem og IIS6 webservices samt Linux-Hus WebShop sat op og klar til brug. Der gives IKKE administrator adgang til serveren af hensyn til beskyttelse af Linux-Hus WebShop source-kode. Det er muligt at få oprettet flere Webshoppe eller webhoteller på egen server efter aftale med Linux-Hus. Linux-Hus står for den fulde drift af serveren, herunder backup, sikkerhedsopdatering og overvågning. I tilfælde af hardware problemer er Linux-Hus ansvarlig for at få udskiftet den defekte del. Fejlfinding/fejlretning påbegyndes i løbet af 1 time inden for normale åbningstider. Udenfor normale åbningstider påbegyndes fejlfinding/fejlretning i løbet af 5 timer. Linux-Hus forsikrer alt hardware. Kunden bør selv etablere en passende driftstabforsikring hvis dette ønskes.

3.7
Specielt for servercamp (kundens eget hardware + software) Kundens eget udstyr må ikke være til ulempe, gene eller fare for omgivelserne i Linux-Hus’s datacenter, f.eks. ved udsendelse af røg, radiostøj, forstyrrelser på forsyningsnet eller backbone, brandfarlig indretning, mekanisk ustabilitet, overvægt eller ved at indeholde aflytnings- eller videoudstyr. Der betales en pris afhængig af størrelsen på udstyret målt i antal units for 19” rack. Kunden håndterer selv al ønsket vedligeholdelse, drift, backup opgradering, og reparationsarbejde på serveren. Der er mulighed for fysisk adgang til serveren efter telefonisk aftale. I åbningstiden er det gratis mens der udenfor åbningstid faktureres 1000,- pr. påbegyndt time. Såfremt der aftales at Linux-Hus skal udføre vedligehold på serveren, fralægges et hvert ansvar for udførslen og evt. andre problemer det måtte medføre. Linux-Hus forsikrer hardware til en max. værdi af 20.000 kr. ekskl. moms pr. server. Kunden bør selv etablere en passende driftstabforsikring hvis dette ønskes.

3.8
Generelle forhold Der tildeles et IP nummer pr. server, Linux-Hus forbeholder sig retten til at ændre IP nummer. Linux-Hus skal have oplyst et loginnavn og password til serveren, som minimum giver rettighed til at nedlukke/genstarte serveren, i tilfælde af vedligeholdelse af hardware eller backbone. Kunden får oplyst et hotline nr., som kan kontaktes i nødstilfælde døgnet rundt 24x7x365. Henvendelser hertil vil gå direkte til Linux-Hus’s servervagt. Genstart/reboot af serveren kan dette ske gratis indenfor normale åbningstider. Uden for normale åbningstider vil kunden blive faktureret efter gældende timepriser på konsulenthjælp, såfremt der ikke er tegnet abonnement på management service.

3.9
Service & overvågning (Ekstra tilkøb service) For Virtual Server, Dedikeret server og servercamp er kunden selv ansvarlig for overvågning og reaktion med mindre andet er aftalt. Det er muligt at leje en Døgnovervågnings/SMS-alarm service som elektronisk sættes op til at monitorere serveren på ønskede porte. I tilfælde af fejl alarmeres via e-mail eller SMS efter kundens ønske.

3.10
Backup (Ekstra tilkøb service) For Virtual Server, Dedikeret server og servercamp er kunden selv ansvarlig for backup. Det er muligt at tilkøbe aftale med Linux-Hus om backup af serveren. Såfremt der tilkøbes backupaftale er der som udgangspunkt kun opsat en (fladfil + systemstate backup) af serveren. BEMÆRK! Kører der databaser på serveren, eks. SQL, Exchange og lignende, kan der ikke tages backup af disse. Dette kræver specielle agenter da filerne er i brug. I den forbindelse skal der oprettes et job lokalt på serveren, som sørger for at tage backup af databasen til en fladfil. Kontakt evt. Linux-Hus for at råd om opsætning af backup. Backupaftale er inkluderet i WebShopServer.

3.11
Sikkerhedsopdateringer (Ekstra tilkøb service) For Virtual Server, Dedikeret server og servercamp er kunden selv ansvarlig for sikkerhedsopdateringer. Det er muligt at indgå en aftale, hvor Linux-Hus forestår sikkerhedsopdateringer. Denne sikkerhedsopdateringsaftale indebærer at Linux-Hus sørger for at serveren er up-to-date med alle sikkerhedspatches og sikkerhedsindstillinger efter producentens anbefalinger. Servicen omfatter som udgangspunkt kun OS + IIS + SQL + Exchange. Køres der andre 3. parts programmer på serveren, skal dette aftales separat. Sikkerhedsopdateringsaftalen er inkluderet i WebShopServer.

3.12
Management service (Ekstra tilkøb service) Det er muligt at indgå en aftale, hvor Linux-Hus har Management Service for serveren. Dette indebærer at Linux-Hus sørger for den løbende drift, konfiguration, fejlfinding. Servicen omfatter som udgangspunkt kun OS + IIS + SQL + Exchange. Køres der andre 3. parts programmer på serveren, skal dette aftales separat. Management Service kan som udgangspunkt kun indgås såfremt kunden ikke selv har administrator adgang til serveren. Ønsker kunden alligevel administrator rettighed i en kortere eller længere periode, skal kunden underskrive et ansvarsfraskrivelsesdokument.

3.13
Trafik Serverens forventede trafik forbrug skal på forhånd oplyses til Linux-Hus, således der ikke pludselig kommer voldsomme trafik peaks. Linux-Hus skal ligeledes kende til hvilken type trafik der kommunikeres mellem serveren og Internettet, WWW, FTP, SMTP, POP3 osv. Trafikken afregnes kvartalsvis bagud baseret på forbrug.

3.14
Abonnementsperiode og opsigelse Abonnementsperioden for Hosted Server er normalt 3 måneder medmindre andet er aftalt. Abonnementet fornyes automatisk for en ny identisk periode, med mindre Linux-Hus har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Se §1.4

3.5
Misligholdelse Linux-Hus forbeholder sig retten til at stoppe driften af udstyret, såfremt opkrævet abonnement m.v. ikke betales rettidigt, d.v.s. senest 8 dage efter forfaldsdato. Dette vil ligeledes være at betragte som misvedligeholdelse af aftalen. Uetisk opførsel på nettet, udsending af spam vil ligeledes blive betragtet som misligholdelse af aftalen.

Særligt for Programmeringsopgaver
4.1
Kunden opnår en tidsubegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til at benytte det af Linux-Hus udviklede programmel til løsning af de opgaver og i det anlæg, hvortil det er anskaffet, og til det antal brugere, som kunden har oplyst til Linux-Hus, eller som har taget programmellet i brug pr. overtagelsesdagen.

4.2
Såfremt kunden foretager programændringer uden Linux-Hus forudgående samtykke, bortfalder Linux-hus forpligtelser i relation til progarammellet i enhver henseende, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse.

4.3
Linux-Hus programmel er genstand for ophavsret og er fortroligt, hvorfor programmellet eller den tilhørende dokumentation ikke uden Linux-Hus forudgående skriftlige samtykke må reproduceres i et videre omfang end nødvendigt for systemets drift og sikkerhed.

4.4
Kunden må ikke uden Linux-Hus skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand, ej heller gennem retsforfølgning eller konkurs.
4.5
Kunden er forpligtet til at behandle programmellet og dokumentationen på en sådan måde, at uberettiget kopiering eller misbrug fra tredjemand forhindres. Kun kundens egne ansatte må benytte programmellet.

4.6
Programmellet må ikke tilbageoversættes (reverse engineering, reverse assembly eller lignende). Linux-Hus kildekode er fortrolig.

Generelt
5.1
Linux-Hus udsteder faktura/ordrebekræftelse, så snart bestilling af en ydelse er modtaget. Denne fakturering/ordrebekræftelse kan ske såvel elektronisk som i papirform. Linux-Hus ydelse vil først blive præsteret, når betaling er modtaget.

5.2
I tilfælde, hvor Linux-Hus først fremsender faktura efter leveret ydelse, skal betaling ske netto 6 dage. Herefter påløber renter med 10% pr. påbegyndt måned. Linux-Hus er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerbreve.

5.3
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente i henhold til punkt 5.2. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 250,00. Såfremt betaling ikke sker efter 2. rykker, vil kravet overgå til inkasso, hvorved yderligere omkostninger vil påløbe, i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Lov nr. 379 §9b stk. 3. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

5.4
Linux-Hus's produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Linux-Hus påbegynder registreringsprocessen straks betaling er registreret. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved Linux-Hus registrering af kundens betaling.

5.5
Kunden er forpligtet til altid at holde Linux-Hus informeret om sin nuværende bopæl, dette kan ske via kundecenteret eller ved skriftelig henvendelse pr. brev/fax.

5.6
Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge Linux-Hus’s sider og ideer uden Linux-Hus’s skriftlige samtykke. Misbrug og kopiering kan føre til øjeblikkelig lukning af abonnement uden varsel og krav om erstatning hvis det har påført Linux-Hus unødige omkostninger.

5.7
Linux-Hus forbeholder sig ret til at ændre foretningsbetingelser, specifikationer og priser. Ændringer vil blive offentliggjort på Linux-Hus's hjemmeside. Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementperiode.

5.8
Ved samhandel med virksomheder i EU, hvor Linux-Hus ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse Linux-Hus med validt momsnummer. Linux-Hus er ifølge lovgivningen forpligtet til at indsende listeangivelser omkring salget til de danske myndigheder. Såfremt Linux-Hus pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller forkert opgivet, forbeholder Linux-Hus sig retten til at fakturere denne udgift videre til kunden.

Værneting
6.1
I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende forretningsbetingelser aftales Retten i Sonderborg i Danmark som værneting.

Kontakt

Linux-Hus.dk
Sillerup Bjaerge 6 6100 Haderslev
Denmark - CVR 31 45 31 51
steffen@linux-hus.dk
linux-hus.dk linuxhus.dk linuxcomputer.dk

Support

Telefon: 78 76 38 37
Mobil: 24 27 48 26

E-mail: support@linux-hus.dk

Payment

Payment